Tìm kiếm tin tức
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/10/2018

Ngày 05/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2197/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên là Giám đốc các Sở và địa phương: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Tài Nguyên Môi trường, Du lịch, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Huế và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn, kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn: Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Các thành viên của Ban chỉ đạo là bộ phận thuộc Ban Điều hành để thực hiện Đề án phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, triển khai thành công Đề án Phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế...

 
thuathienhue.gov.vn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 86