Tìm kiếm tin tức
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019

Trong tháng 03/2019, những chính sách mới có hiệu lực như: Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030; Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử...

 STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

2.

Nghị định 14/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

3.

Nghị định 12/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

4.

Nghị định 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

 

5.

Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

 

6.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

7.

Nghị định 08/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

BH:23/01/2019

HL:11/03/2019

8.

Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

BH:22/01/2019

HL:10/03/2019

9.

Nghị định 07/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

BH:23/01/2019

HL:11/03/2019

 

10.

Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

BH:24/01/2019

HL:12/03/2019

11.

Nghị định 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

BH:30/01/2019

HL:15/03/2019

12.

Nghị định 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BH:30/01/2019

HL:15/03/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

13.

Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

BH:05/01/2019

HL:05/03/2019

 

14.

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

BH:15/01/2019

HL:01/03/2019

 

15.

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

BH:22/01/2019

HL:10/03/2019

16.

Quyết định 05/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BH:24/01/2019

HL:15/03/2019

 

17.

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

BH:29/01/2019

HL:15/03/2019

 

18.

Quyết định 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

 

THÔNG TƯ

19.

Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử

BH:28/12/2018

HL:01/03/2019

20.

Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

BH:15/01/2019

HL:03/03/2019

 

21.

Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

BH:24/12/2018

HL:01/03/2019

22.

Thông tư 45/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

BH:28/12/2018

HL:01/03/2019

 

23.

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

BH:14/12/2018

HL:01/03/2019

 

24.

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

BH:26/12/2018

HL:12/03/2019

 

25.

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BH:08/01/2019

HL:11/03/2019

 

26.

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH:21/01/2019

HL:08/03/2019

 

27.

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

BH:11/01/2019

HL:01/03/2019

28.

Thông tư 12/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô

BH:26/12/2018

HL:15/03/2019

29.

Thông tư 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

BH:28/12/2018

HL:15/03/2019

30.

Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

BH:22/01/2019

HL:08/03/2019

 

31.

Thông tư 53/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

BH:31/12/2018

HL:01/03/2019

 

32.

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

BH:17/01/2019

HL:05/03/2019

 

33.

Thông tư 51/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

BH:31/12/2018

HL:01/03/2019

 

34.

Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

BH:24/01/2019

HL:10/03/2019

35.

Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

BH:24/01/2019

HL:10/03/2019

 

36.

Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BH:23/01/2019

HL:28/03/2019

 

37.

Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

BH:22/01/2019

HL:08/03/2019

38.

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BH:28/01/2019

HL:15/03/2019

 

39.

Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

BH:17/01/2019

HL:05/03/2019

 

40.

Thông tư 01/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

BH:17/01/2019

HL:03/03/2019

 

41.

Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

BH:18/01/2019

HL:05/03/2019

 

42.

Thông tư 01/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

BH:01/02/2019

HL:20/03/2019

 

43.

Thông tư 14/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

BH:28/12/2018

HL:15/03/2019

44.

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

BH:02/01/2019

HL:15/03/2019

 

45.

Thông tư 11/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm

BH:26/12/2018

HL:15/03/2019

46.

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình

BH:12/10/2018

HL:01/03/2019

 

47.

Thông tư 65/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

BH:31/07/2018

HL:01/03/2019

48.

Thông tư 30/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

BH:12/12/2018

HL:01/03/2019

 

49.

Thông tư 34/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH:24/12/2018

HL:01/03/2019

 

50.

Thông tư 42/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

BH:26/12/2018

HL:01/03/2019

 

51.

Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

BH:26/12/2018

HL:01/03/2019

52.

Thông tư 46/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác

BH:28/12/2018

HL:01/03/2019

 

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.559
Truy cập hiện tại 6