Tìm kiếm tin tức
Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày cập nhật 11/10/2016
 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Theo đó, chi khoán công tác phí theo đợt điều tra, thống kê số người mù chữ trong độ tuổi 15-60; tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho người tham gia thu thập số liệu điều tra đối với đợt tổng điều tra do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định có thời gian điều tra từ 10 ngày trở lên là 150.000 đồng/người/đợt điều tra; đối với đợt điều tra hàng năm để cập nhật, bổ sung dữ liệu do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố quyết định, có thời gian từ 10 đến dưới 15 ngày là 120.000 đồng/người/đợt điều tra.

Đối với các lớp xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, lớp phổ cập giáo dục tiểu học sẽ hỗ trợ 05 tập vở học sinh (loại 96 trang, giấy trắng)/học viên/năm học; 01 bộ tài liệu học tập theo quy định/học viên/01 lớp/năm học.Đối với các lớp phổ cập trung học cơ sở, hỗ trợ 16 tập vở học sinh (loại 96 trang, giấy trắng)/học viên/năm học.

Chi thắp sáng đối với lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục ban đêm (theo thực tế thời gian thực học) là 60.000 đồng/lớp/tháng. Chi 100.000 đồng/người/năm học cho việc mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, giấy bút, phấn, văn phòng phẩm cho 01 giáo viên hoàn thành 01 môn ở cùng khối lớp xoá mù chữ, phổ cập giáo dục.

Chi phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được phân công làm công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì phát triển kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với huyện A Lưới là hệ số 0,2 x mức lương cơ sở/người/tháng; đối với huyện Nam Đông là hệ số 0,16 x mức lương cơ sở/người/tháng; các huyện, thị xã còn lại là hệ số 0,14 x mức lương cơ sở/người/tháng; thành phố Huế là hệ số 0,1 x mức lương cơ sở/người/tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 thay thế Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.195
Truy cập hiện tại 2