Tìm kiếm tin tức
Phường Thủy Phương triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020
Ngày cập nhật 06/06/2018

Thực hiện kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc “Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020”. UBND phường Thủy Phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thị xã như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đặc biệt là việc thực hiện bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với công tác DS/SKSS/KHHGĐ và việc thực hiện bình đẳng giới, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, bền vững.

2. Mục tiêu

Từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh; Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh này dưới mức 110-111 bé trai/100 bé gái vào năm 2020.

3. Yêu cầu

- Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lựa chọn giới tính khi sinh.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

- Các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật... phải lồng ghép trong các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các mô hình đề án khác có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả.

 II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi, địa bàn thực hiện

Triển khai tại 12/12 Tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Đối tượng

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp.

- Các tổ chức, những người cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi.

 -  Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thị xã.

 3. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2017 đến năm 2020.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).

 - Tổ chức lồng ghép truyền thông về MCBGTKS vào các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương nhằm cung cấp thông tin cho nhân dân tại 12/12Tổ dân phố của phường biết được nội dung các hoạt động của công tác DS-KHHGĐ và một số nội dung về giới và giới tính khi sinh theo nhiều hình thức như tổ chức phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tổ chức nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ tại cộng đồng, nhân các sự kiện văn hóa xã hội tại địa phương, …

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về DS-KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đoàn viên, hội viên của các ban, ngành, đoàn thể về các vấn đề DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới và tình trạng MCBGTKS. Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động để thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ đồng thời kiểm soát và làm giảm tốc độ MCBGTKS.

- Tổ chức các sự kiện như: Diễn đàn, Chiến dịch truyền thông, Hội thi,…  tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ lồng ghép tuyên truyền giới, bình đẳng giới và giới tính khi sinh, chú trọng đến đối tượng là nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông

- Cung cấp các sản phẩm truyền thông dễ hiểu và phù hợp cho từng đối tượng và vùng miền khác nhau.

 - Tổ chức phát tờ rơi, treo áp phích tuyên truyền tại nơi đông dân cư, cơ sở cung cấp dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

 3. Duy trì và mở rộng các Mô hình truyền thông

   - Tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ, lồng ghép các nội dung về giới và giới tính khi sinh, nâng cao vị thế của trẻ em gái trong các sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN), Hội người cao tuổi tổ chức các mô hình truyền thông cho các nhóm đối tượng.

 - Triển khai CLB "Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế" tại xã.

4. Các hoạt động hội nghị, hội thảo về MCBGTKS

 - Trạm y tế phối hợp với các ban ngành đoàn thể  tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc của "Phụ nữ sinh con một bề là gái không sinh con thứ 3 trở lên", nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giới, bình đẳng giới, nâng cao vị thế của trẻ em gái góp phần giảm MCBGTKS nhằm biểu dương các gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

- Tổ chức hội nghị sơ kết hằng năm nhằm cập nhật kịp thời, đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình hình triển khai kết quả thực hiện Đề án và đề xuất các giải pháp can thiệp trên địa bàn.

5. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tố các quy định của Nhà nước về DS-KHHGĐ thông qua việc lồng ghép, đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước xây dựng làng, cơ quan, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn.

6. Các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát MCBGTKS

Tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới và giới tính khi sinh cho cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể; CTV. Phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, quy trình, quy , chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế của các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

7. Các hoạt động quản lý, giám sát

 - Định kỳ giám sát, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch theo quý, năm.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của đề án về tỉnh theo kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn phường được phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh và cân đối ngân sách của phường hàng năm.

2. Cơ chế phối hợp, quản lý tài chính

 Thực hiện theo các quy định của pháp luật, các quy định tài chính hiện hành và các văn bản liên quan của trung ương, địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCĐ DS-KHHGĐ phường

 - Là cơ quan thường trực có trách nhiệm triển khai và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Kế hoạch "Triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn phường.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ , các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; Cung cấp cho cơ quan truyền thông các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phù hợp.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới và giới tính khi sinh cho cán bộ y tế/dân số. Phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi đến các cơ sở y tế liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm về UBND thị xã; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2020 và báo cáo UBND phường.

2. Trạm y tế phường

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch; thanh tra, kiểm tra. giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản, luật liên quan đến nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh.

5. Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân phường bố trí kinh phí hằng năm theo tiến độ thực hiện các nội dung của kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

5. Văn hóa thông tin

Tăng cường phát thanh các hoạt động về DS-KHHGĐ, tuyên truyền các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình, xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Các ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan

Phối hợp với BCĐ DS-KHHGĐ phường tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc không lựa chọn giới tính thai nhi.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.195
Truy cập hiện tại 3