Tìm kiếm tin tức
Triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025
Ngày cập nhật 06/06/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

 Mục tiêu đề ra là tiếp tục hoàn chỉnh các điều kiện, đổi mới mạnh mẽ việc dạy học ngoại ngữ trong các trường học, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến có tính đột phá về chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực; góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển và tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông của tỉnh vào năm 2025. Mục tiêu cụ thể:

Đối với giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông: Đến 2020, phấn đấu 100% học sinh lớp 3 học chương trình ngoại ngữ 10 năm; 100% học sinh lớp 6 học chương trình ngoại ngữ 10 năm đến năm 2022 và 85% học sinh lớp 10 học chương trình ngoại ngữ 10 năm đến 2023. Đến năm 2025, phấn đấu 97% học sinh học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12) và 100% các trường có đủ số lượng giáo viên ngoại ngữ đảm bảo đạt trình độ chuẩn tối thiểu theo khung chuẩn Châu Âu...

Đối với cơ sở đào tạo có ngành sư phạm ngoại ngữ: Đến năm 2025, phấn đấu 100% sinh viên tốt nghiệp các cơ sở đào tạo có ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo.

Đối với giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2025, có 10% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo khung đào tạo nghề nghiệp, nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc tế và 40% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo.

Các nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Phát triển đội ngũ đảm bảo về số lượng và chất lượng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ; Phát triển chương trình ngoại ngữ với giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phù hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế; Đổi mới dạy học kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của tỉnh; Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp; Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ và Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.

 Nguồn kinh phí thực hiện 70 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước bố trí hằng năm cho chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách nhà nước; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.195
Truy cập hiện tại 8